วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทำไมต้องพัฒนาหลักสูตร??


การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) คือ การจัดทำ  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพของสังคม  
หลักสูตรเมื่อใช้เป็นนานๆก็มีเสื่อมสภาพ แต่เสื่อมสภาพในที่นี้ก็หมายถึง หลักสูตรไม่มีความทันสมัยต่อสภาพสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมประชากรของประเทศให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น จากนโยบาลของรัฐบาลที่ให้มีการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ ซึ่งหลักสูตรเดิมไม่ได้มีการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต ทำให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงจะทำให้หลักสูตรีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการสังคมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการใหม่ ผลของการวิเคราะห์ออกมาอย่างไร หลักสูตรก็จะเปลี่ยนจุดหมายไปตามนั้นด้วย
หากไม่มีการพัฒนาหลักสูตร ประชากรในประเทศก็จะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ที่เท่าทันโลกปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ได้ การใช้ชีวิตในสังคมก็จะมีความลำบาก ไม่รู้เท่าทันคนอื่น ถูกมองว่าล้าหลัง ประเทศก็จะเป็นประเทศที่ไม่พัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรที่ดีนี้ ควรจะคาดการณ์สภาพสังคมในอีก 5-10 ปีข้างหน้าด้วยว่าจะเป็นอย่างไรและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของบุคคล และสังคม พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ที่ควรนำมาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 ด้าน ดังนี้
1.  พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา
2.  พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
3.  พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.  พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
5.  พื้นฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น